top of page

Scatter 5.4 | Blender

Scatter là một add-on (tiện ích mở rộng) cho phần mềm Blender, được sử dụng để tạo ra các môi trường tự nhiên và cảnh quan 3D phức tạp. Add-on này cung cấp các công cụ và tính năng mạnh mẽ để phân tán (scatter) các đối tượng trong không gian 3D một cách tự động và linh hoạt.

Want to read more?

Subscribe to blendervn.online to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page